سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت

سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت

سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت این موضوع مرا به یاد نوشته های یکی از افسران و کارآفرینان موفق روسی انداخت که در اردوگاه های کار اجباری شوروی سابق کار می کرده. او مطلبی درباره موفقیت دارد که می گوید…