عجیب ترین راز موفقیت افراد ناموفق!

عجیب ترین راز موفقیت افراد ناموفق!

عجیب ترین راز موفقیت افراد ناموفق! وقتی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ می­شوی ﺍﺯ ﺧﻮﺩت می­پرسی: ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ­ﮔﻮﻳﺪ؟ ﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ: ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ! ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﻔﺖ: ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ! ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ! ﺁﻳﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ ﺍﺯ…

سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت

سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت

سخت گیری بر خویشتن برای موفقیت این موضوع مرا به یاد نوشته های یکی از افسران و کارآفرینان موفق روسی انداخت که در اردوگاه های کار اجباری شوروی سابق کار می کرده. او مطلبی درباره موفقیت دارد که می گوید…